System oceniania zachowania

Ocenę  zachowania w klasach IV-VI wyznaczają punkty. Każdy semestr uczeń rozpoczyna pulą 120 punktów. Na koniec każdego semestru wychowawca przelicza punkty na ocenę  zachowania według zamieszczonej skali:

120 pkt  pula wyjściowa dla każdego ucznia.

200 pkt  i więcej pkt     -           ocena wzorowa

160 pkt  do 199 pkt      -          ocena  bardzo dobra

120 pkt  do 159 pkt     -           ocena  dobra

80 pkt  do 119 pkt       -           ocena poprawna

79 pkt  do  40 pkt        -           ocena nieodpowiednia

39 pkt i poniżej            -           ocena naganna

 

Przy ocenie  zachowania będą brane pod uwagę następujące kryteria ( patrz tabela nr 1 i 2).

Tabela nr 1

                           UCZEŃ TRACI PUNKTY ZA

                                                          

 

 

Lp.

                 

                       ZACHOWANIA NEGATYWNE

Liczba punktów

traconych każdorazowo

 1.

Spóźnienia

Za każde            -1

 2.

Wagary (za każdą nieusprawiedliwioną godzinę)

Za każde            -3

 3.

Uporczywe przeszkadzanie na lekcji*

 

* uczeń posiadający orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o zaburzonym zachowaniu, ADHD, zagrożeniu niedostosowaniem społecznym lub niedostosowaniem społecznym

Każdorazowo       -5

 

Każdorazowo       -3

 4.

Niewłaściwy stosunek do pracowników szkoły

(arogancja, bezczelność)

Każdorazowo       -5

 5.

Niewłaściwy stosunek do koleżanek i kolegów w klasie i w szkole- ubliżanie, wyśmiewanie itp.

Każdorazowo      -10

 6.

Rażący brak kultury osobistej (do dyspozycji wychowawcy)

Każdorazowo      -10

 7.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na obowiązkowych uroczystościach i akcjach organizowanych przez szkołę

Każdorazowo      -20

 8.

Niszczenie mienia szkolnego

a)  pisanie po ławkach

b) niszczenie budynku

c) zaśmiecanie szkoły

Każdorazowo       -5

 9.

Udział w bójkach

Każdorazowo      -20

10.

Wulgarne słownictwo

Za każdą sytuację - 10

11.

Wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie

Każdorazowo      -20

12.

Za palenie papierosów na terenie szkoły i  poza nią

Każdorazowo      -50

13.

Za posiadanie i korzystanie ze środków odurzających i alkoholu

Każdorazowo      -50

14.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

Każdorazowo      -5

15.

Fałszowanie podpisów i dokumentów

Każdorazowo      -10

16.

Nieodpowiednie zachowanie  na przerwach, imprezach szkolnych, poza szkołą oraz w autobusie

Każdorazowo      -10

17.

Używanie telefonów komórkowych na lekcjach

Każdorazowo      - 5

18.

Samowolne wyjście poza teren szkoły w godzinach lekcyjnych

Każdorazowo     - 10

 

                                          

 Tabela  nr 2 

                          UCZEŃ ZDOBYWA DODATKOWE PUNKTY ZA

 

Lp.

                            

ZACHOWANIA POZYTYWNE

Liczba punktów możliwych do zdobycia w ciągu     semestru

  1.

Udział w konkursach pozaszkolnych

Każdorazowo              10

  2.

Udział w konkursach na terenie szkoły

Każdorazowo                5

  3.

Udział w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych

Każdorazowo               5

  4.

Wywiązywanie się z przydzielonych zadań

               do 10

  5.

Inne prace na rzecz klasy lub szkoły

Każdorazowo               3

  6.

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Każdorazowo            10

  7.

Aktywne pełnienie funkcji w klasie

Na semestr            do 10

  8.

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym

Na semestr            do 15

  9.

Nienaganna kultura osobista

Na semestr            do 20

10.

Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych

Na semestr            do 15

           

11.

Koleżeńska pomoc w nauce

Na semestr            do 10

12.

Przeciwstawienie się przejawom brutalności i wandalizmu

Każdorazowo          do 10

                                                   

Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który uzbiera 200 i więcej punktów, jednak nie może mieć więcej niż 30 ujemnych punktów w ciągu semestru.

Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który uzbiera minimum 160 punktów, jednak nie może mieć więcej niż 60 ujemnych punktów w ciągu semestru.

Każdy wychowawca zobowiązany jest wprowadzić „zeszyt obserwacji zachowania ucznia”.

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest systematyczne wpisywanie adnotacji dotyczących zachowania ucznia (pozytywnych i negatywnych).

Karta z kryteriami pozytywnych i negatywnych zachowań wraz z punktacją znajduje się w dzienniku lekcyjnym każdej klasy IV-VI.